موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
6 واحده11 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبی
قیمت : 650,000,000 تومان
no-photo
2 واحده18 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبی
رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 800,000 تومان
no-photo
4 واحده4 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 2شمالیآسانسور
قیمت : 1,020,000,000 تومان
no-photo
بنا داردجنوبی
بر 10 مترتراکم 4
قیمت : 2,900,000,000 تومان
img
6 واحده22 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبی
قیمت : 450,000,000 تومان
img
3 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالیآسانسور
قیمت : 977,000,000 تومان
no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبی
رهن : 90 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
6 واحده9 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 3شمالی
رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
نوع سند : سرقفلی
قیمت هر متر مربع : 18,500,000 تومان
قیمت : 785,500,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ دو قطعه
طبقه 4شمالیآسانسور
قیمت : 2,535,000,000 تومان
no-photo
بنا نداردشمالی
بر 10 مترتراکم 3
قیمت : 2,400,000,000 تومان
no-photo
10 واحده7 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 5جنوبیآسانسور
رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
img
16 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4جنوبیآسانسور
قیمت : 850,000,000 تومان
no-photo
3 واحده10 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3شمالی
قیمت : 342,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4جنوبیآسانسور
قیمت : 1,850,000,000 تومان
no-photo
12 واحده16 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 3جنوبی
قیمت : 575,000,000 تومان