موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
9 واحده9 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبی
قیمت : 460,000,000 تومان
no-photo
6 واحده12 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3جنوبی
قیمت : 510,000,000 تومان
no-photo
2 واحده25 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 0جنوبی
رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
no-photo
6 واحده10 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبی
قیمت : 700,000,000 تومان
img
8 واحده7 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبیآسانسور
رهن : 90 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
تراکم 2نوسازپارکینگ مسقف
شمالیبر 10 متر0 اتاق
قیمت : 2,500,000,000 تومان
no-photo
6 واحده15 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبی
رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
no-photo
4 واحده8 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالیآسانسور
رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
no-photo
5 واحده5 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 4دو کلهآسانسور
رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
no-photo
6 واحده19 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1جنوبی
قیمت : 497,000,000 تومان
no-photo
8 واحده17 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 4شمالیآسانسور
قیمت : 585,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,080,000,000 تومان
no-photo
3 واحده13 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 1شمالی
رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 1,200,000 تومان
no-photo
3 واحده16 سالهپارکینگ غیر مسقف
طبقه 2شمالی
رهن : 140 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
3 واحده15 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 1دو کلهآسانسور
رهن : 160 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
no-photo
11 واحده5 سالهپارکینگ ندارد
طبقه 3شمالیآسانسور
رهن : 120 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان