موارد بیشتر

موارد بیشتر

img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,920,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 3شمالیآسانسور
قیمت : 1,812,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3شمالیآسانسور
قیمت : 1,552,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3شمالیآسانسور
قیمت : 1,320,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 3و4جنوبیآسانسور
قیمت : 1,333,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2دو نبشآسانسور
قیمت : 1,870,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و3و4شمالی
قیمت : 1,800,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 2,918,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1سه نبشآسانسور
قیمت : 3,146,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 3شمالیآسانسور
قیمت : 2,188,000,000 تومان
img
4 واحده1 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبیآسانسور
قیمت : 2,736,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1.2.3شمالیآسانسور
قیمت : 2,380,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و4جنوبیآسانسور
قیمت : 2,530,000,000 تومان
img
8 واحده16 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 2شمالی
قیمت : 540,000,000 تومان
img
12 واحده14 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 3و4جنوبیآسانسور
قیمت : 760,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالیآسانسور
قیمت : 1,710,000,000 تومان