موارد بیشتر

موارد بیشتر

img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2شمالیآسانسور
قیمت : 1,732,000,000 تومان
img
4 واحده3 سالهپارکینگ مسقف
طبقه 4دو کلهآسانسور
قیمت : 2,000,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 4جنوبیآسانسور
قیمت : 2,446,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و3شمالیآسانسور
قیمت : 1,596,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,705,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 3دو نبشآسانسور
قیمت : 2,127,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ ندارد
طبقه 4شمالیآسانسور
قیمت : 700,000,000 تومان
img
8 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 3دو کلهآسانسور
قیمت : 1,185,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1شمالیآسانسور
قیمت : 0 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 2جنوبیآسانسور
قیمت : 0 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ دو قطعه
طبقه 1و2و3جنوبیآسانسور
قیمت : 0 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ دو قطعه
طبقه 1و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 2,093,000,000 تومان
img
5 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4و5سه نبشآسانسور
قیمت : 3,510,000,000 تومان
no-photo
5 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و5جنوبیآسانسور
قیمت : 1,485,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3سه نبشآسانسور
قیمت : 3,430,000,000 تومان
no-photo
5 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و5سه نبشآسانسور
قیمت : 2,640,000,000 تومان